П.А.Л.-БГ ЕООД

Един от най-големите развъдници
за дъгова пъстърва в България

Родопите, местността „Стойковска ливада” до с.Беден.
Тел: 02/ 958 1496
Email:

Вход

Европейско финансиране

ПРОЕКТ: „Компенсации за допълнителните разходи, които са понесени поради сътресението на пазара, в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна.“

ГЛАВНА ЦЕЛ: Смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна и ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази агресивна война.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 167 433.74 ЛEВA,
от който 125 575.30 лв. европейско и 41 858.44 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 04.12.2023 г.
КРАЙ: 31.12.2023 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: П.А.Л-БГ ЕООД
Проект/Договор: № BG14MFOP001-5.022-0011-C01

 


 

Девин 2 и Девин 3

П.А.Л.- БГ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 160 000 лева за стопанства Девин 2 и Девин 3 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“. Благодарение на това ни беше осигурен оборотен капитал и компенсиране за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г.

Цех

П.А.Л.- БГ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 80 000 лева за рибопреработвателното си предприятие по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Благодарение на това успяхме да извършим и разплатим разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, разходи за съхранение, разходи за външни услуги и за персонал. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г.